About Us

Find our more about Aran Vet Clinic in Llangefni

Welsh

Mae Clinig Milfeddygon Aran wedi bod yn gwasanaethu anifeiliaid anwes Ynys Môn, yn lleol yn ogystal â darparu gwasanaeth i rai sy'n ymweld o ymhellach i ffwrdd, ers blynyddoedd lawer. Mae wedi'i leoli ar gyrion Llangefni ar barc busnes Bryn Cefni. Mae mewn safle hwylus ac mae lle parcio y tu allan i'r drws. 

Mae ein tîm ymroddedig yn gyfeillgar, yn broffesiynol ac yn gofalu’n gydwybodol am eich anifeiliaid anwes, boed yn gi, cath, iâr neu lygoden. Rydym wedi ymrwymo i helpu i gadw anifail anwes eich teulu mor iach â phosibl, ac mae ymgynghoriadau 15 munud naill ai gyda milfeddyg neu nyrs ar gael drwy'r dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac ar foreau Sadwrn. Rydym yn cynnig clwb iechyd anifeiliaid anwes, sy'n golygu y gallwch chi rannu’r gost gyffredinol o ofalu am iechyd eich anifail anwes dros y flwyddyn. 

Rydym yn fwy o faint nag y buasech yn ei feddwl ac mae’r cyfleusterau diweddaraf sydd ar gael yn cynnwys: 

  • pelydr-x uwchsain a digidol
  • wardiau ar wahân i gathod â chŵn
  • ystafell theatr gydag offer monitro anaesthetig
  • pelydr-x deintyddol 
  • labordy mewnol gan gynnwys peiriannau profi gwaed a microsgop

Mae’r rhain i gyd yn ein galluogi i roi'r driniaeth ddiweddaraf i’ch anifail anwes. Ar gyfer yr anifeiliaid hynny y mae angen triniaethau mwy cymhleth arnynt, mae gwasanaeth mileddfygon allanol ar gael hefyd sy’n arbenigo mewn orthopedeg, llawdriniaeth feinwe meddal a diagnosteg. 

Rydym yn falch iawn o'r filfeddygfa a'r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig - os hoffech ragor o wybodaeth gofynnwch i un o'n tîm. 

English

Aran Vet Clinic has been serving the pets of Anglesey, both local and those visiting from further afield, for many years. Located just outside Llangefni on the Bryn Cefni business park, with easy access and parking right outside the door. 

Our dedicated team is friendly, professional and genuinely care about your pets, be it a dog, cat, chicken or mouse. We are committed to helping to keep your family pet as healthy as possible, with 15-minute consultations with either a vet or nurse available all-day Monday to Friday, and Saturday mornings. We offer a pet health club, allowing you to spread the cost of your pets’ routine healthcare over the year. 

We’re bigger than we look and offer up to date facilities including: 

  • ultrasound and digital x-ray
  • separate cat and dog wards
  • theatre suite with anaesthetic monitoring equipment
  • dental x-ray
  • in-house lab including blood testing machines and microscope

All of this allows us to give the most up to date treatment for your pet. For those animals requiring more complex procedures, we also have visiting specialists in orthopaedics, soft tissue surgery and diagnostics. 

We are very proud of the surgery and the service we offer - if you would like to see more ask one of our team. 

Meet the Team

Some of our team members

Alice Keir - Clinical Director

Alice Keir

Alice Keir BVSC MRCVS Clinical Director
Read Bio
Vikki Roberts - Practice Manager

Vikki Roberts

Vikki Roberts RVN Practice Manager
Read Bio
Gareth Harries - Veterinary Surgeon

Gareth Harries

Gareth Harries BVMS CertSAS MRCVS Veterinary Surgeon
Read Bio